November 26, 2017

Ecclesiastes 2:18-26

Preacher: Jeremy Krause Series: Ecclesiastes: Life's Pointlessness Leads to Despair or God Scripture: Ecclesiastes 2:18–26