February 25, 2018

Ecclesiastes 9:1-12

Preacher: Jeremy Krause Series: Ecclesiastes: Life's Pointlessness Leads to Despair or God Scripture: Ecclesiastes 9:1–12