February 18, 2018

Ecclesiastes 8:1-17

Preacher: Jeremy Krause Series: Ecclesiastes: Life's Pointlessness Leads to Despair or God Scripture: Ecclesiastes 8:1–17