February 11, 2018

Ecclesiastes 7:15-29

Preacher: Jeremy Krause Series: Ecclesiastes: Life's Pointlessness Leads to Despair or God Scripture: Ecclesiastes 7:15–29