November 5, 2017

Ecclesiastes 1:12-18

Preacher: Cody Waterman Series: Ecclesiastes: Life's Pointlessness Leads to Despair or God Scripture: Ecclesiastes 1:12–18